REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOMBARD-PL.PL

1. Usługodawca i administrator w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.lombard-pl.pl jest STL Sp. z o.o. ul. Terebelska 60b lok. 13, 21-500 Biała Podlaska,  REGON: 36351901100000, NIP 5372632466. KRS: 0000597265.

2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę/Klienta/Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia, przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

4. Kontakt ze Sklepem jest nawiązywany, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na jego stronie internetowej. Informacja udzielana jest także w formie elektronicznej pod adresem sklep@lombard-pl.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 517 822 253.

5. Regulamin Sklepu internetowego określa zasady świadczenia usług przez LOMBARD-PL.pl na rzecz Klientów oraz zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów.

6. Produkty oferowane przez Sklep są używane i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonany przez Sklep opis produktu ma na celu wskazanie istotnych właściwości towaru, nazwę towaru, określenie producenta lub importera, a w przypadku sprzętów także jego energochłonność. 

7. Produkty oferowane w przez Sklep objęte są 2 – letnią rękojmią za wady rzeczy  w związku z niezgodnością towaru z umową.

8. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją, uprawnienia Klienta i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

9. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

10. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, powinna być przekazana listownie na adres STL Sp. z o.o. ul. Terebelska 60b lok. 13, 21-500 Biała Podlaska bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: sklep@lombard-pl.pl

11. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności towaru z umową, data jej wystąpienia, określenie żądania Klienta, identyfikacja zamówienia oraz dane kontaktowe Klienta, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

12. Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta
niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

13. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres do korespondencji bądź też na adres e – mail.

14. Na stronie Sklepu mogą znajdować się informacje o gwarancji producenta posiadanej przez dany towar i jedynie w razie istnienia takiej informacji produkt zostanie dostarczony z gwarancją producenta. Właściciel sklepu nie udziela innych gwarancji.

15. Kupujący jest informowany na stronie Sklepu, gdzie tj. w jakim miejscu, właściciel Sklepu dysponuje towarem i przyjmuje do wiadomości, iż z tego miejsca towar zostanie dostarczony do Kupującego. Właściciel Sklepu dysponuje siecią sklepów lombardowych, w  których znajdują się poszczególne wystawiane towary znajdujące się na stronie sklepu i z tych miejsc wysyłane będą zamawiane towary po zatwierdzeniu płatności za zamówiony przedmiot.

16. Ceny podawane przez sklep są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT od marży. Kupujący otrzymuje paragon oraz na życzenie zgłoszone w formularzu fakturę VAT Marża. Do przesyłki dołączany jest także niniejszy Regulamin.

17. Sklep zastrzega, iż koszty przesyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości i wagi towarów oraz kraju odbiorcy.

18. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące
zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

19. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

20. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu
przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

21. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

22. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dokonywane jest drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 23. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego oferty nabycia towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu.

24. Płatność za towar będzie dokonywana przez kupującego przed wydaniem towaru przelewem na rachunek bankowy tradycyjnym przelewem bankowym, szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem usług np. Przelewy24.pl, przekazem pocztowym.

25. Termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu z zastrzeżeniem, iż termin ten ulegnie przedłużeniu o 24 godziny w sytuacji, gdy potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Wraz z towarem sprzedający wysyła kupującemu dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT Marża" (trwały nośnik). Towar uznajemy za sprzedany w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

26. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z jednoczesnym nie dokonaniem wpłaty ceny towaru, towar ten przez okres kolejnych 5 dni otrzymuje status towaru zarezerwowanego. W przypadku braku wpłaty po upływie 5 dni, towar zostaje ponownie wystawiony na sprzedaż.  

27. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy wymieniona w pkt 1.

28. Kupujący w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy – bez podania przyczyn, jednak po wcześniejszym powiadomieniu Sprzedającego i wysłaniu na adres, pod którym właściciel sklepu dysponował towarem w dacie zakupu i z którego dokonano nadania towaru na adres kupującego, oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. W takiej sytuacji sklep zwróci Kupującemu kwotę od niego otrzymaną.

29. W przypadku skorzystania z tego prawa, należy odesłać reklamowany towar (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT Marża). 

30. Kupujący odsyła towar na adres, pod którym właściciel sklepu dysponował towarem w dacie zakupu i z którego dokonano nadania towaru na adres kupującego.

31. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie odbiera zwrotów wysłanych za pobraniem.

32. Po wypełnieniu pkt 18 i 19 niniejszego Regulaminu, klient otrzymuje korektę faktury.

33. Aby otrzymać zwrot płatności, klient jest zobowiązany do podpisania oraz odesłania korekty faktury na wskazany przez Sprzedającego adres. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy, podany przez Kupującego.

34. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Każdy kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.

35. Usługodawca określa jako niezbędne do świadczenia usług za zgodą usługobiorcy podanie numeru telefonu przez Klienta w formularzu do składania ofert.

36. Zamówione towary są dostarczane kupującemu za pośrednictwem SENDIT.PL przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie UPS, DPD, DHL lub GLS lub innego operatora (poprzez SENDIT.PL) na adres wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący może uzgodnić z właścicielem sklepu, iż odbiór zostanie dokonany osobiście.

37. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe określa ust. 1. Regulaminu.

37.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

37.2 Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

37.3 Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

37.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

37.5 Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy oraz biuru rachunkowemu w celu wykonania nałożonych na Administratora obowiązków podatkowo-fiskalnych.

37.6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

37.7. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

37.8. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

38. Zabrania się umieszczania na stronach sklepu treści o charakterze bezprawnym.

39. Odbiorca akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

40. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i  innych ustaw.

Dane firmy:
STL sp. z o.o.

ul. Terebelska 60b lok. 13, 21-500 Biała Podlaska NIP: 537-26-32-466 KRS: 0000597265 e-mail: sklep@lombard-pl.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Rozumiem i akceptuję.